ประวัติบริษัท


“บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์”

เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์ การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อรับและส่งสินค้า
ให้ถึงจุดหมายปลายทางตรงตามวันและเวลาที่กำหนดและเป็นผู้ให้บริการ                                                               

“แบบ one stop service รวมถึงยังเป็น Customs broker”
ซึ่งเป็นสมาชิกของ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาติไทย


โดยมี Concept คือ “บริการคือชีวิตของเรา”
 นอกจากนี้ “บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์”

ยังคงให้บริการในการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศต่างๆ
อาทิ กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ประเทศกัมพูชา (Cambodia) สปป.ลาว (Lao PDR) เมียนมา (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) เป็นต้น ทั้งทางอากาศและรถ การให้บริการของเรา เป็นการเน้นการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
และการรวมบุคลกรแบบผสมทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าไว้ ด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

“บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์”

ของเรายังมี เครือข่ายในการให้บริการที่เชื่อถือได้ มากกว่า หลาย ประเทศทั่วโลก
และมีการันตี ทั้งจากสมาคมในประเทศหรือระดับนานาชาติ